Zeer gewaardeerde maritieme collega,

Dit is de eerste nieuwsflits van 2024 over ons gezamenlijke open-innovatie initiatief voor duurzaam varen, de refit alliantie.
We zijn goed op weg op basis van de globale jaarplanning en hebben een aantal highlights hieronder toegelicht.

 • Projecten en aquisities
 • Opschaling met ketenpartners [alle bouwblokken]
 • Onderwijs [ Human Capital]
 • Overig
Projecten en aquisities
Kick-off
1e open-innovatie project,

Met 17 partners, waaronder een groot aantal innovatieve start-ups, hebben we subsidie gekregen om het eerste open-innovatieproject voor verduurzaming te starten. Met de “triple helix” betrokkenen is de refit alliantie feestelijk van start gegaan. De “community of practice” leverde bijdragen via presentaties over bedrijf en projectrol, waarmee kennisuitwisseling en uitvoeringskracht werden gestimuleerd.

We gebruiken draagvleugelboten en een robuust werkschip om energietechnieken te meten, simuleren en valideren, inclusief slimme haptic controls. Energiedragers zoals MGO, batterij-elektrisch, waterstof en HVO zijn aan boord.

Resultaten worden direct benut in het onderwijs en ter inspiratie van toekomstige maritiemers en wordt er tussen aanwezige partijen nieuwe samenwerking verkend. Dit project bevordert de open-innovatiefilosofie en versterkt de high-tech maritieme sector. Project gereed eind 2024.

Regiodeal 2.0 met de
Refit alliantie 2024-2027

Met de regiodeal 2024-2028 zetten we een belangrijke stap in de ontwikkeling van activiteiten die de brede welvaart van de regio bevorderen, in samenwerking met regionale en externe buitenregionale partijen. De refit alliantie speelt hierin een cruciale rol binnen de maritieme sector, met focus op:

 • Versterking van keteninnovatie voor de binnenvaartverduurzaming
 • Vergroting van het verdienvermogen van het bedrijfsleven door samenwerking en opschaling van de maakindustrie
 • Aanpak van human capital uitdagingen voor zero-emissie voortstuwingskennis

We werken verder aan een transparante onderbouwing voor verduurzamingskeuzen op het gebied van techniek, human capital, financiering en regelgeving, gebaseerd op businessmodellen en Total Cost of Ownership. We benutten de innovatiekracht van partners via demonstratieschepen en richten ons op standaardisatie en haalbaarheid van oplossingen voor logistieke transitietrajecten.

De ontwikkelingen rond de Duurzaamheidsfabriek en samenwerkingen met maritieme clusters zoals Werkendam Maritime Industries en nationale en Europese initiatieven worden hierbij maximaal ingezet. Daarnaast verbeteren we de vraaggestuurde ontwikkeling van arbeidspotentieel voor niet-fossiele energetica voor de om- en afbouw en het onderhoud van schepen.

Refit Alliantie verkent mogelijkheden Masterplan en MMI agenda

De  sectoragenda geeft aan hoe belangrijk de scheepsbouw is voor Nederland. Twee sterke regionale voorstellen / proposities (vanuit de gemeente Altena met maritieme bedrijven in Werkendam, vertegenwoordigd in WMI |  Werkendam Maritime Industries en vanuit  Smart Delta Drechtsteden) zijn aangeboden aan de speciale gezant Kees van der Staaij. Samenwerking en de rol van maritieme werklocaties zijn cruciaal. Vanuit de refit alliantie analyseren we hoe deze agenda’s aansluiten bij de binnenvaart en willen we bijdragen aan de human capital ontwikkeling projectontwikkelingskansen zoals op de werf van de toekomst en de kennisontsluiting i.s.m. de refit alliantie.

13-juni 2024
Overhandiging regionaal profiel aan gezant vd Staaij

Opschaling met ketenpartners [alle bouwblokken]
Actie => “Ketenverduurzaming 1/3,Zuid-Holland” 
opschaling”

De eerste mogelijkheden voor opschaling van verduurzaming zijn in zicht. Op basis van onderzoeksresultaten en afstudeerwerk is een analyse gemaakt voor het verduurzamen van tientallen kleinere schepen in Zuid-Holland. We onderzoeken de haalbaarheid van standaardisatie voor vergelijkbare schepen binnen een afgebakend operationeel profiel, inclusief energiebehoefte en wal-energetica-voorzieningen.

Eind 2023 ontwikkelde de Refit Alliantie een ketenbenadering gericht op transparante besluitvorming en belangen van ketenspelers. Via kleine communities of practices kijken we met elkaar vanuit kennis en ervaring wat er nodig is om een verduurzaming mogelijk te maken. Deze leerervaringen willen we breder delen en omzetten in concrete acties nadat we verdere stakeholders hebben geconsulteerd.

Actie => Ketenverduurzaming 2/3 Community of Practice werven en technology providers

Kunnen we met elkaar een standaard zetten voor verduurzaming van een aantal scheepstypen op het
Schie-Gouwe vaarprofiel ?

In deze bijeenkomst in juni is met een aantal werven en technology providers een eerste verkenning gedaan naar samenwerkingsmogelijkheden voor de verduurzaming van schepen binnen een overzichtelijk operationeel profiel. Onder andere het gezamenlijk ontwikkelen van een standaard (ontwerp en vermogensranges) en een integraal verdienmodel, benodigde infrastructurele voorzieningen, en hoe we ontwerp- en uitvoeringsstandaarden kunnen verhogen, kosten besparen en doorlooptijden verkorten kwamen aan de orde. Welke kennis willen en kunnen we delen en hoe kunnen we het onderwijs betrekken. Ook verkennen we waardevolle samenwerkingsmogelijkheden voor refit, nieuwbouw en innovatieve conceptenActie => Ketenverduurzaming 3/3 Community of Practice Reders en Schippers

Het doel van deze bijeenkomst begin juli is het doorspreken van de verduurzamingsmogelijkheden en knelpunten met schippers/eigenaren zelf die betrokken zijn bij het Schie-Gouwe traject. Ook is een bijeenkomst met de bevrachters en verladers voorzien. Uiteindelijk is het plan om met alle relevante “triple helix” stakeholders een gezamenlijke meeting te organiseren om grip te krijgen op deze ketenverduurzaming.

Onderwijs [ Human Capital]
Onderwijs, aanpak
Maritiem High-Tech 

We zijn aan het bouwen bouwen. Met alle knelpunten op “technisch” deskundig personeel willen toewerken naar een situatie waar iedere nieuwe medewerker telt. De refit alliantie betrekt bestaande en nieuwe medewerkers bij de maritieme energietransitie. We zien een kans om inspirend maritiem onderwijs toe te voegen , zeker met alle maritieme bedrijvigheid.

We werken samen met WO, HBO en MBO aan projecten maar willen een inspirende samenwerkingsmodel met bedrijven initieren. We stomen op naar een unieke Maritieme opleiding op maritieme energetica en systeemintegratie die goed aansluit bij de bedrijfspraktijk van onze high-tech ondernemers:

 • Associate Degree Engineering
 • Minor energietransitie maritiem
 • Practoraat

Meedenken en meehelpen om hier invulling aan te geven, dat kan! Met bedrijven en onderwijs gaan we met een community of practice hiermee aan de slag  in juli 2024.

Onderwijs specials,
nieuwe resulaten

Vanuit de refit alliantie zijn een aantal opdrachten gereed (2024 1e halfjaar)

 • Praktijk Integratie opdracht
 • Maritime Student Challege
 • Minor AVANS opdracht

Betrokken onderwijsinstellingen zijn ROC Da Vinci College, Avans Hogeschool, STC, Hogeschool Rotterdam, TU Delft en Erasmus Rotterdam School of Management. We gebruiken de leerervaringen om, in de komende maanden een basis te leggen voor meer programmatische onderwijsbetrokkenheid en vraagsturing van bedrijven, samenkomend in een uniek Maritime Experience Center en samenwerkingsmodel. 

Onderwijs, ontwikkeling
Maritime Experience Center

De invulling en acquisitie van een uniek maritiem experience centrum (hub met bedrijfsconnecties) waar de zero-emissie aandrijfsystemen en systeemintegratie t.b.v bouw en onderhoud en remote monitoring centraal staan is in volle gang maar zal de komende jaren verder worden versterkt in samenwerking met het bedrijfsleven. Rond dit initiatief zal ook het kennismanagement verder worden vormgegeven.

Uiteraard sluiten we aan bij relevante projecten voortkomend uit de agenda’s van de hightech maakindustrie en betrokken topsectoren. Ook zullen we nieuwe initiatieven ontwikkelen en samenwerking zoeken met passende initiatieven en projecten en innovatieve toepassingen. Dit doen we met regionale en nationale en Europese partners met een praktische insteek gericht op haalbare en betaalbare toepassing.”

Partners en verdere verkenning van samenwerkings-mogelijkheden zijn welkom.

Overig
Nieuwe partners

Naast de binnenvaart, is vanuit het luxe-jachtbouw en grotere scheepsbouw segment interesse getoond om aan boord te komen. Zowel de verfrissende wijze om kennis en ervaring en samenwerking vorm te geven, en specifieke subsectoren te verbinden, is daarbij doorslaggevend.

Tevens verkennen we de inzet van schepen als field of living lab die worden aangeboden vanuit de river-cruise en short-sea sector. 

Vanuit de toenemende behoefte om de samenwerking op de maritieme energietransitie te vergroten juichen we aanvullende participatie dan ook van harte toe. We voegen uw logo(‘s) toe aan de community pagina.

Bij bezoek aan Scheepswerf de Waal werd gewerkt aan brandstofbesparende roersystemen (emissiereductie) door o.a. praktische modificaties aan romp, roer en voorstuwingsoptimalisatie 

Publieke exposure

Vanuit de Refit Alliantie is bijgedragen aan de PAO Techniek cursus “binnenvaart en vaarwegen” juni 2024;

Op 19 juni wordt een UNconference, georganiseerd door YES!Delft en Smart Delta Drechtsteden, gericht zich op samenwerking tussen innovatieve start-ups, scale-ups en gevestigde bedrijven uit de Drechtsteden-regio. Het evenement is interactief, waarbij deelnemers hun kennis en ervaring delen en leren van anderen. Samenwerking met belangrijke regionale initiatieven waarborgt continuïteit en innovatiekracht.

Eind mei gaf de Refit Alliantie een lezing over de ontwikkeling van de maritieme energietransitie tijdens de opening van het binnenvaartmuseum en Leefwerf “De Biesbosch” te Dordrecht. We bereiden verdere samenwerking voor, waarbij we op deze historische locatie een toekomstvisie op energetica willen tonen en koppelen aan de innovatieve maritieme sector.

zie youtube fragment: 

Bijdrage aan Young Professionals

Deal Drechtstcities heeft regelmatig activiteiten vanuit haar Young Professionals initiatief. Deze keer was de mogelijkheid om aan te sluiten en ervaring te delen over verduurzaming van de binnenvaart en de rivercruisevaart in het bijzonder. 

Mooi om te zien hoe een frisse aanpak voor deze Young Professionals tot nieuwe innovatieve ideen en samenwerking leidt met toegevoegde waarde voor bedrijf en betrokkenen.

Met een unieke triple helix stakeholderbasis sluiten zich nieuwe partijen aan. Dat betekent ook dat we als refit alliantie initiatief ons verder zullen organiseren.

Dank gaat uit naar alle deelnemers die hebben bijgedragen aan de verdere samenwerking in het eerste deel van 2024
Bijzondere dank gaat deze keer uit naar alle partners van Smart Delta Drechtsteden i.s.m. de Provincie Zuid Holland voor de samenwerking en de inzet voor de ontwikkeling van een maritiem ecosysteem en bijbehorende activiteiten.