Op deze pagina zijn een aantal relevante informatiebronnen (of verwijzingen) opgenomen m.b.t. de energietransitie in de binnenvaart.

en de kleine lettertjes …

Het gebruik van kennis, informatie of gegevens die in deze informatiebronnen vermeld staan, geschiedt op eigen risico van de gebruiker. De bekendmaker kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van kennis, informatie of gegevens die in deze publicatie vermeld staan. De hierin genoemde feiten en meningen zijn niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Refit Alliantie of haar betrokkenen. Een publicatie leidt niet tot officiële verplichtingen voor de genoemde partijen.

Nederlands onderzoek, afstudeerwerk, referentie-analyse etc.

De Topsector Logistiek wil graag dat de beschikbare informatie vertaald wordt naar de behoefte van de schippers. Het doel van het opstellen van de factsheets is daarom dan ook om schippers als eerste oriëntatie een eenvoudig en onafhankelijk overzicht bieden van de diverse verduurzamingsopties. (met dank aan de topsector logistiek voor het mogen ontsluiten van de eerste sheets. Het eindproduct is een beknopt rapport met factsheets van de 10 meest relevante verduurzamingstechnieken en begrijpelijke taal voor de binnenvaartschipper. Per techniek en factsheet wordt de volgende informatie gepresenteerd: een beknopte systeembeschrijving / systeemschets, technische randvoorwaarden, benodigde infrastructuur, toepassingsmogelijkheden, en mogelijke business case.

De Refit Alliantie zal een verdere slag maken in validatie en zo mogelijk uitbreiding van deze sheets.

Schone Binnenvaart Zuid-Holland, Huidige vloot op de provinciale vaarwegen; Inzichten en kansen, Opdrachtgever PZH, Panteia, September 2023

Levenscyclusanalyse voor duurzame binnenvaart op de Zuid-Hollandse vaarwegen, Q.I. van der Knokke, opdrachtgever PZH, Technische Universiteit Delft | Universiteit Leiden, Februari 2024